dunav-za-sajt.jpg

 

  

 

Ukupno: 7

Danas: 7

Juče:

Jednodnevni Izlet Zasavica

Zasavica se nalazi u jugoistočnom delu Evrope, u Srbiji, na području južne Vojvodine i severne Mačve, istočno od reke Drine i južno od reke Save, na teritoriji opština Sremska Mitrovica i Bogatić. Prostorom dominira rečni biotop, koga čini rečica Zasavica i pritoka Batar u ukupnoj dužini od 33,1km.

U ekološkom nizu smenjuju se vodeni i močvarni ekosistemi sa fragmentima poplavnih livada i šuma. Ukupna površina rezervata je 1825 ha od čega je 675 ha u prvoj kategoriji zaštite. Kičmu rezervata čine vodena površina kanala Jovac i Prekopac, kanalisan i prirodni tok potoka Batar, kao i sama rečica Zasavica, koja preko kanala Bogaz ima direktnu vezu sa rekom Savom. Zasavica se podzemnim putem napaja i vodom iz reke Drine i gravitaciono sa planine Cer. Pripada Crnomorskom slivu i jedno je od poslednjih izvorno očuvanih močvarnih područja, idući od severa ka jugu Srbije. Mirna i pitoma, kao reka ravnice, omogućila je opstanak brojnom i raznovrsnom biljnom i životinjskom svetu. Da bi taj svet bio očuvan sama Zasavica i njeno priobalje stavljeno je pod zaštitu Države 1997. godine, kao prirodno dobro I kategorije od izuzetnog značaja.

Zasavica se našla na listi Ramsarskih područja u Srbiji (proglašena 2009. godine kao deveto Ramsarsko područje u Srbiji), a prema klasifikaciji Međunarodne unije za zaštitu prirode (IUCN) kao područje upravljanja staništima i vrstama ima IV kategoriju. Od 2001. godine Zasavica je postala član Europark Federacije.